top
logo

UCZNIOWIE

Terapia metodą integracji sensorycznej

 

Innowacyjne wsparcie procesu terapeutyczno-pedagogicznego jest adresowane do :

 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku potrzebujących niestandardowych metod nauczania. Do tej grupy zaliczane są dzieci u których stwierdzono zaburzenia przetwarzania sensorycznego m.in.: opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka), a także problemy w nauce oraz trudności z koordynacją i dobrą organizacją. Nadmienić należy także zaburzenia uwagi (ADD) i nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch lub zbyt małą wrażliwość na stymulację sensoryczną. Przy zaburzeniach integracji sensorycznej pojawiają się także problemy emocjonalne, społeczne oraz niska samoocena. Propozycją zmierzającą do poprawy jakości oraz efektywności pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie wczesnoszkolnym jest metoda integracji sensorycznej.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA,czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skąplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów ( dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała czyli  propriocepcja,węch, smak, wzrok i słuch) następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

 Terapia integracji sensorycznej polega na wprowadzeniu dziecka w świat bodźców zewnętrznych i pracę nad koordynacją jego procesów sensorycznych. Oprócz skuteczności jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia dziecka. Nie bez powodu często nazywana jest „naukową-zabawą” – bowiem podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy, dostarczać będę uczniom kontrolowanej ilości wrażeń zmysłowych z różnych modalności, na które ich system nerwowy, w zależności od indywidualnych potrzeb ma największe zapotrzebowanie. Przed przystąpieniem do terapii konieczne jest przeprowadzenie wieloetapowej diagnozy. Na jej podstawie możliwe jest zaplanowanie terapii oraz określenie domowego programu usprawniania.

 Zajęcia mają charakter indywidualny. Odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych raz w tygodniu w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy i urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Poprzez ćwiczenia, angażujące zmysły kształtują się oraz poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym, co wpływa na właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych, co w konsekwencji poprawia funkcjonowanie ucznia. Zadania są tak skonstruowane, że znajdują się w najbliższej sferze rozwoju dziecka, to znaczy nie są one ani zbyt łatwe ani zbyt trudne.

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli u waszego dziecka występują któreś z poniższych problemów zapraszam na bezpłatne zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej (SI)      

  Wybrane objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej

 •   ma słabą równowagę, często potyka się przewraca, ma opóźniony rozwój mowy
 •  ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie)
 • unika zabaw z brudzeniem rąk, szybko się męczy, nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych
 • ma słabą koordynację ruchową (słabo wycina, rysuje)
 • ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodżce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dżwięk)
 • ma obniżoną wrażliwośc na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból )
 • jest stale w ruchu (biega, kręcisię, skacze, huśta się)
 • ma kłopoty z umiejętnościami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się)
 • miewa odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów
 • chodzi na palcach, nie ma ustalonej dominacji ręki (dot. dzieci powyżej 4 r.ż)
 • niechętnie dotyka niektórych przedmiotów, ma chorobę lokomocyjną
 • nie lubi  : mycia włosów, uszu, twarzy,obcinania paznokci, włosów
 • nie lubi określonych tkanin (np. wełna)
 • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem
 • ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis,  ma trudności z naśladowaniem ruchów
 • preferuje siedzący tryb życia np. oglądanie TV, gry na komputerze
 • niechętnie podejmuje się nowych zadań ruchowych

 

mgr Aneta Mierzwa

Terapeuta Integracji Sensorycznej


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.