top
logo

UCZNIOWIE

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 3

 im. Mikołaja Kopernika  w Brzesku  

1.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a)      Szkole należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku , w którym znajduje się oddział przedszkolny.

b)      Karcie zapisu – należy rozumieć wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

c)      Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

d)     Etapie edukacji przedszkolnej – należy przez to rozumieć okres pobytu dziecka
od momentu przyjęcia do oddziału przedszkolnego do momentu podjęcia nauki
w szkole. 

e)      O ustawie o systemie oświaty należy rozumieć: ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), ustawę z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

f)       Wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

g)      Samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie,
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 § 1

OGÓLNE ZASADY

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają
  w sekretariacie deklarację potwierdzającą kontynuację edukacji przedszkolnej
  w szkole (mowa o dzieciach 6 letnich i tych, które z pewnych względów otrzymały odroczenie od obowiązku szkolnego i ponownie będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego). 
 2. Deklaracje rodzice mogą składać w terminie do 17 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły, do której obecnie uczęszcza dziecko.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się od 3 marca 2017 i trwa do 17 marca 2017 r. 

§ 2 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Do oddziału przedszkolnego w szkole przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. 
 4. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci, które spełniają warunek zamieszkania w obwodzie szkoły w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. 

§ 3

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. 
 2. Komisja rekrutacyjna działa od dnia powołania do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 
 3. Przewodniczący: 

1)        Kieruje pracami związanymi z realizacją obowiązujących zasad rekrutacji
do oddziałów przedszkolnych w szkole. 

2)        Zwołuje posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

3)        Przechowuje dokumentacje z przebiegu rekrutacji. 

4)        Zapoznaje członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ich obowiązkami
i nadzoruje pracę komisji rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem. 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w szczególności: 

1)        Współpracuje z sekretariatem szkolnym przy przyjmowaniu dokumentów kandydatów w terminach i formie zgodnie z harmonogramem. 

2)        Dokonuje przeliczenia punktów rekrutacyjnych i weryfikacji danych kandydatów. 

3)        W wyznaczonym terminie upublicznia wyniki rekrutacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

4)        Na wniosek rodzica dziecka sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do  oddziału przedszkolnego w szkole. 

5)        Dokonuje rozmieszczeń dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. 

6)        Sporządza protokół z przebiegu prac komisji. 

§ 4

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica. 
 2. Wyżej wymieniony wniosek rodzic może pobrać w sekretariacie szkoły, po wypełnieniu złożyć w sekretariacie szkoły. 
 3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych za zgodą organu prowadzącego tworzy się w szkole dodatkowy oddział przedszkolny.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym. 
 5. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z obowiązującymi w szkole kryteriami rekrutacji. 
 6. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      starsze rodzeństwo w naszej szkole, 

2)      miejsce pracy rodziców w sąsiedztwie szkoły,

3)      datę wpłynięcia wniosku.

 1. Jeśli wstępna weryfikacja wniosków nie wyłoni kandydatów, którzy zostaną przyjęci do oddziału przedszkolnego, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi:

1)      zatrudnienie obojgu rodziców,

2)      długość zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

3)      wielodzietność rodziny kandydata, 

4)      niepełnosprawność kandydata, 

5)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

6)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

7)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

8)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 1. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty i oświadczenia. 
 2. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 
  w sytuacji niepotwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski rodziców
  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - przeprowadzając wstępną kwalifikację. 
 2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana
  do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. 
 3. W terminie do 3 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego oddziału przedszkolnego, rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, mają obowiązek potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. 
 4. Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego należy dokonać
  w formie pisemnej i złożyć w sekretariacie szkoły. 
 5. Komisja rekrutacyjna rozpatruje do przyjęcia te dzieci, które zostały zakwalifikowane, rodzice dzieci potwierdzili wolę zapisu do oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty. 
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tyle dzieci iloma wolnymi miejscami dysponuje
  w oddziale przedszkolnym, zachowując kolejność stosowania kryteriów rekrutacyjnych niniejszego regulaminu.  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. 
 7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

3 – 17 marca 2017 r.

– składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych, 

3 – 17 marca 2017 r.

– składanie w formie pisemnej wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz składanie zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły,

24 marca 2017 r. do godz.15.00

 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

27– 29 marca 2017 r. do 15.00

– składanie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, 

3 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

– wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych
w szkole.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

4 – 7 kwietnia 2017 r.

 – składanie wniosku wraz z załącznikami,

12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

13 – 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia,

19 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. 

§ 6 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
  do oddziału przedszkolnego. 
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
  do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
  w szkole. 
 2. Dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Zapisy do klasy pierwszej

 

      

   

 Zaproszenie dla Rodziców dzieci z rocznika 2011

Szanowni Państwo!  

      Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

im. Mikołaja Kopernika w Brzesku przy ul. Legionów Piłsudskiego 23

serdecznie zaprasza Państwa


w dniach od 29 stycznia do 29 marca 2018 r.             

w godz. od 800 – 1500 do sekretariatu szkoły,

w celu dokonania zapisu dziecka urodzonego w 2011 r.

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019*.

 

Serdecznie zapraszamy

 

*Jeżeli Państwa dziecko będzie spełniać w/w obowiązek w innej szkole (poza obwodem) należy ten fakt zgłosić:

- osobiście w sekretariacie PSP nr 3 w Brzesku,

- telefonicznie pod nr 14 66 312 82

- pocztą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy dziecko przebywa poza Polską i tam realizuje obowiązek szkolny, zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Oświatowe z 14. grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203), należy potwierdzić ten fakt w formie pisemnej  i pamiętać o przesyłaniu takiej informacji drogą e-mailowa lub tradycyjną pocztą do 30 września każdego kolejnego roku szkolnego.

Darmowe podręczniki

Rodzicu !  Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń !

Ulotka informacyjna -plik pdf  

Reforma podręcznikowa - harmonogram wprowadzania zmian - plik pdf  

  

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.