top
logo

UCZNIOWIE

Przetargi

Wykonanie adaptacji sali gimnastycznej

Informacja o wynikach rozeznania cenowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem poniżej 30 000,00 euro na wykonanie zadania: obniżenie okien w istniejącej sali gimnastycznej na elewacji północno-zachodniej wraz z obniżeniem sufitu i wydzieleniem dwóch sal lekcyjnych i korytarza oraz wykonanie okna w magazynie sprzętu sportowego na elewacji północno-zachodniej –

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku informuje, iż została wybrana oferta firmy:

FACHMEN  Sebastian Bąba,

z siedzibą w  Nieczajna Górna 334,

33-205 Nieczajna Górna 

Wartość brutto oferty: 154.026,89 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu spośród ofert podlegających ocenie.

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty

Punktacja przyznana

w kryterium

„najniższa cena”

Łączna punktacja

1.

FHU KRUCZEK

Wojciech Kruczek

33-300 Nowy Sącz,

ul. Kołłtaja 18/13

58,28 p

58,28 p

2.

ULTRA Łukasz Kural

Wola Dębińska 105,

32-852 Dębno

                      90,13 p

 

                    90,13 p

3.

FACHMEN  Sebastian Bąba

33-205 Nieczajna Górna 334

 100,00 p

   100,00 p

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły 

                                                                                                                              mgr Dorota Wójcik

 

 

Znak sprawy :PSP3/272- 2/2016                                       Brzesko, dnia 22.07.2016r.

 

OGŁOSZENIE:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: obniżenie okien w istniejącej sali gimnastycznej na elewacji północno-zachodniej wraz z obniżeniem sufitu i wydzieleniem dwóch sal lekcyjnych i korytarza oraz wykonanie okna w magazynie sprzętu sportowego na elewacji północno-zachodniej

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3,

im. Mikołaja Kopernika

ul. Legionów Piłsudskiego 23 , 32-800  Brzesko

NIP:869-17-26-056

http://www.psp3brzesko.edu.pl

Tel. 14 66 312-82

fax  14 66 312-82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania :  730  - 1530

 1.    Przedmiot zamówienia:

1.1. Obniżenie okien w istniejącej sali gimnastycznej na elewacji północno-zachodniej wraz z obniżeniem sufitu i wydzieleniem dwóch sal lekcyjnych
i korytarza oraz wykonanie okna w magazynie sprzętu sportowego na elewacji północno - zachodniej - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4. (dokumentacja graficzna do wglądu i pobrania w szkole)

 

1.2. Wymagania dotyczące rękojmi/ gwarancji:

    Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi/ gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót.

 2.    Określenie trybu Zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania.

Zamówienie spełnia wymogi przepisu art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zamówienie poniżej 30 000 euro.

 3.    Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali przynajmniej jedno zadanie o podobnym zakresie robót na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł netto;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

 4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

 4.    Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2016 r.

 5.    Wymagane dokumenty:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył następujące dokumenty:

  1. Formularz oferty- załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru – załącznik nr 2,
  3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3,
  4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 4,
  5. Wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów.
  6. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - Załącznik Nr 5,
  7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności- Załącznik nr 6.
  8. Oświadczenie o podwykonawstwie – Załącznik nr 7.

 6.       Opis sposobu przygotowania oferty

6.1   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2 .   Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia na wzorze formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.

6.3 .   Ofertę należy:

  • złożyć w trwale zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oferenta.
  • opisanej następująco Oferta naobniżenie okien w istniejącej sali gimnastycznej na elewacji północno-zachodniej wraz z obniżeniem sufitu i wydzieleniem dwóch sal lekcyjnych i korytarza oraz wykonanie okna w magazynie sprzętu sportowego na elewacji północno-zachodniej,               

 

 7.          Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

ul. Legionów Piłsudskiego 23,

32-800 Brzesko (sekretariat)

do dnia 10.08.2016 r., do godz. 900.

8.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2016 r. o godz. 915 w siedzibie szkoły.

9. Kryteria oceny ofert – najniższa cena

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru wykonawcy oraz  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dyrektor Szkoły –mgr Dorota Wójcik tel. 14-66-312-82, 605 049 273

12. Załączniki do ogłoszenia

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Załącznik nr 4: Przedmiar robót część elektryczna, część sanitarna, konstrukcja

            Załącznik nr 5: Wykaz robót

            Załącznik nr 6: Wykaz osób

            Załącznik nr 7: Podwykonawstwo

 

 

 

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.