top
logo

UCZNIOWIE

Kierunki rozwoju Szkoły

Kierunki rozwoju szkoły

 


 

Nasza szkoła dba o utrzymanie wizerunku miejsca, w którym nie tylko się uczy, ale działa i tworzy; miejsca, które wspiera pełny, harmonijny rozwój ucznia, zaspokaja jego potrzeby, proponuje zadania, które rozwijają jego kreatywność i być może talenty, które nie zostały jeszcze odkryte, poza tym dba o tworzenie odpowiednich warunków i atmosfery pracy. Sukcesy w licznych konkursach, podejmowanie ambitnych przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: zespołowe projekty badawcze, happeningi, bloki mię­dzyprzedmiotowe, są wizytówką placówki, w której poprzez pracę, zabawę tworzymy, poszukujemy, współdziałamy, uczymy i wychowujemy. Wszystko to sprawia, że szkoła jest coraz lepiej postrzegana w środowisku lokalnym, a oferta edukacyjna, którą propo­nujemy zyskuje uznanie i akceptację. Swoistą tradycją szkoły stały się organizowane co roku happeningi poświę­cone patronowi – Mikołajowi Kopernikowi, są to dni otwartych drzwi, kiedy mile wi­dziany jest każdy, kto chce zobaczyć osiągnięcia naszych dzieci.

 

O SZKOLE:


Szkoła zachęca uczniów do aktywności twórczej, kształci i rozwija umiejętności muzyczne
i pla­styczne. Przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie, dba o wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki. Wszyscy uczniowie mają możliwość bezpłatnie uczestniczyć w zaję­ciach plastycznych, modelarskich, muzykoterapii, nauce tańca, zajęciach sportowych (basen, korek­tywa, gry zespołowe, tenis stołowy) oraz w kołach przedmiotowych: polonistycznym, języka nie­mieckiego, przyrodniczym oraz informatycznym .

Szkoła kładzie nacisk na twórcze myślenie uczniów oraz umiejętność sprawnego zdobywania, gro­madzenia i wykorzystywania przez nich informacji. Uczniowie mają do dyspozycji dwie dobrze wyposażone pracownie informatyczne, z których mogą korzystać także po lekcjach. (Jedna z pra­cowni jest jednocześnie kawiarenką internetową, czynną również w sobotę). Nauczyciele na lek­cjach stosują metody zachęcające uczniów do aktywności. Działają liczne koła zainteresowań, ze­spół redakcyjny, wydający pisemko „Kurier Uczniowski” oraz chórek szkolny.


W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, współpracujemy z rodzinami dzieci. Wychowujemy uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, uczymy współdzia­łania, a nie rywalizacji. W naszych programach wiele miejsca zajmuje edukacja kulturalna, nauka szacunku dla dziedzictwa kulturowego, wychowanie odpowiedzialnego obywatela. Szkoła umożli­wia integrację uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczą w licznych szkolnych i pozasz­kolnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. Od roku w szkole mamy izbę regionalną, która dzięki uczniom i ich rodzicom stale wzbogacana jest o nowe eksponaty .


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.